Odpady budowlane

Odpady budowlane powstają podczas budowy, demontażu i prac remontowych, przeprowadzanych w naszych nieruchomościach. Zgodnie z założeniami systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w ramach ponoszonej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina odbiera odpady budowlane i rozbiórkowe jako odpady komunalne, gdy pochodzą z prac remontowo-budowlanych przeprowadzanych samodzielnie w budynkach. Natomiast jeżeli remont budynku prowadzony jest przez firmę remontową, wówczas ta firma staje się wytwórcą odpadów i jest odpowiedzialna za zbieranie i wywóz na swój koszt. Jeśli właściciel nieruchomości sam dokonuje remontu, usunięcie powstałych odpadów odbywa się na zasadzie zgłoszenia do Urzędu Gminy w Mielnie. Odpady należy gromadzić w odpowiednich pojemnikach przeznaczonych na tego typu odpady tj. kontenery lub worki typu "big-bag", które zostaną dostarczone i odebrane przez Gminę. W zamian za ponoszoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina odbierze 3 m3 na rok selektywnie zebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W przypadku nieruchomości wielorodzinnej 12 m3 na rok.

Wniosek o wywóz gruzu budowlanego do pobrania.

 

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

obowiązkiem właścicieli nieruchomości.

Zobacz