Odpady budowlane

Odpady budowlane i rozbiórkowe powstają podczas robót budowlanych. Zgodnie z założeniami systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w ramach ponoszonej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina odbiera odpady budowlane i rozbiórkowe jako odpady komunalne, gdy pochodzą z prac remontowo-budowlanych przeprowadzanych samodzielnie (systemem gospodarczym) w gospodarstwach domowych. Natomiast jeżeli remont nieruchomości niezamieszkałej (np. domek letniskowy, hotel) prowadzony jest przez firmę remontową, wówczas ta firma staje się wytwórcą odpadów i jest odpowiedzialna za zbieranie i wywóz na swój koszt. Jeśli właściciel nieruchomości zamieszkałej lub mieszanej sam dokonuje remontu, usunięcie powstałych odpadów odbywa się na zasadzie zgłoszenia do Ekoprzedsiębiorstwa Sp. z o. o. w Mielnie (94/ 311 58 91 Dział Gospodarki Odpadami). Odpady należy gromadzić w odpowiednich pojemnikach przeznaczonych na tego typu odpady tj. kontenery lub worki typu "big-bag", które zostaną dostarczone i odebrane przez Gminę, w imieniu której działa Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o. o. W zamian za ponoszoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina odbierze:

- z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych - 1 m3 na rok selektywnie zebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych (w tym max. 10 kg odpadów niebezpiecznych np. papy odpadowej, styropianu budowlanego czy wełny mineralnej);

- z nieruchomości  wielolokalowych - 3 m3 na rok selektywnie zebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych (w tym max. 30 kg odpadów niebezpiecznych np. papy odpadowej, styropianu budowlanego czy wełny mineralnej);

Od 2023 roku Gmina nie zapewnia odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych z nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych i hotelarskich.

 

 

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

obowiązkiem właścicieli nieruchomości.

Zobacz