AKTUALNOŚCI

Kontrola przydomowych kompostowników

Informujemy, że od miesiąca kwietnia 2024 r. na terenie gminy Mielno rozpoczyna się kontrola przydomowych kompostowników prowadzona przez pracowników Urzędu Miejskiego w Mielnie - na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Mielna, działającego w oparciu o art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Cel kontroli - weryfikacja rzeczywistego posiadania przez właścicieli nieruchomości kompostownika i  faktycznego kompostowania w nim bioodpadów. Kontrolowana osoba fizyczna jest obowiązana umożliwić przeprowadzenie kontroli bez wcześniejszego powiadomienia.  Kontrole będą przeprowadzane w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Mielnie. W przypadku nieobecności właściciela nieruchomości, zgodnie z art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska, w godzinach od 6:00 do 22:00. Czynności kontrolne wykonane zostaną w obecności właściciela nieruchomości lub dorosłego domownika. Upoważnieni pracownicy mogą wykonać dokumentację fotograficzną. Z czynności kontrolnych sporządzony będzie protokół. Nie wpuszczenie na teren  posesji lub utrudnianie kontroli pracownikom urzędu grozi zastosowaniem art. 225 § 1 Kodeksu karnego:„ Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony  środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Właścicielowi nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, a nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub uniemożliwia upoważnionej przez Burmistrza osobie dokonanie oględzin nieruchomości, zostanie wydana decyzja o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z wyżej wymienionej przesłanek. Ponowne prawo do zwolnienia będzie przysługiwało po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna (zgodnie z art.6k ust.4b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) i wymaga złożenia nowej deklaracji.

 

 

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości nie zamieszkałych

 

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania

Oświadczenie o wyłączeniu z systemu

Oświadczenie o rezygnacji z wyłączenia z systemu

 

Informujemy, że w styczniu 2024 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie nieczynny. PSZOK przy ul. gen. S. Maczka 44 w Mielnie będzie otwarty od 01.02.2024r., natomiast PSZOK Kiszkowo 2 będzie otwarty od 02.04.2024r.

 

Informacja o zmianie stawek od 01.01.2024 r.


Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Mielna LXX/839/2023 od 1 stycznia 2024 roku na terenie gminy Mielno  będą obowiązywać nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, mieszanych oraz świadczących usługi hotelarskie.  Stawka opłaty wynosić będzie 11,10 zł za 1 m3 zużytej wody z nieruchomości, natomiast stawka opłaty dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi odpady bio w przydomowym kompostowniku, wynosić będzie 10,00 zł za 1 m3 zużytej wody z nieruchomości.

Dla nieruchomości rekreacyjnych stawka wynosić będzie 224,90 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Przypominamy o obowiązku złożenia nowej deklaracji śmieciowej na 2024 rok wraz z informacją o ilości zużytej wody za rok 2023. Wypełnienie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeszcze nigdy nie było tak proste!!! Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną (należy posiadać profil zaufany lub podpis kwalifikowany) poprzez platformę Przyjazne Deklaracje – w łatwy i szybki sposób, bez wychodzenia z domu. Dla osób nieposiadających profilu zaufanego czy podpisu kwalifikowanego, platforma umożliwia wygenerowanie deklaracji, którą można wydrukować, wysłać pocztą lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Mielnie. Dostęp do platformy znajduje się na stronie biuletynu informacji publicznej, na branżowej stronie www.ekomielno.pl oraz www.mielno.pl.

Uwaga zmiana w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych!!!

Od 1 stycznia 2023 r. ulegną zmianie dni wywozu odpadów komunalnych dla miejscowości Chłopy.

Odpady będą wywożone w środę i sobotę. Częstotliwość pozostaje bez zmian. Harmonogramy znajdują się na stronie www.ekomielno.pl, w aplikacji ecoHarmonogram oraz w Urzędzie Miejskim w Mielnie.

Od 2023 r. ujednolicamy godzinę wystawienia odpadów. Pojemniki/worki w dniu wywozu należy wystawić do godz. 7.00.

 

 

NIERUCHOMOŚCI REKREACYJNE

NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZĄCE USŁUGI HOTELARSKIE

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE (sklepy, punkty handlowe i usługowe, wolnostojące obiekty i lokale gastronomiczne, ośrodki zdrowia, obiekty kultury, obiekty użyteczności publicznej, parkingi, obiekty wojskowe, rodzinne ogrody działkowe)

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

obowiązkiem właścicieli nieruchomości.

Zobacz