Nieczystości ciekłe

Lista przedsiębiorców posiadających zezwolenie na działalność gospodarczą na terenie Gminy Mielno w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 1. TOI TOI Polska Sp. z o.o. - ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, tel. 022  614 59 79
 2. Usługi Asenizacyjne EKO-SANITAR  Władysław Budny - Bonin 45/106, 76-009 Bonin, tel. 501 447 033
 3. USŁUGI KOMUNALNE Waldemar Piątek - ul. Lechicka 68E, 75-845 Koszalin, tel. 502 532 521
 4. Usługi Komunalno - Transportowe Łukasz  Andrzejewski - Kiszkowo 12, 76-038 Dobrzyca, tel. 661 134 959
 5. EKOSAN Sp. z o.o. - Chałupy 13B, 76-024 Świeszyno, tel. 501 563 903
 6. ECO- Krzysztof Wenklar Wywóz Nieczystości - ul. Połczyńska 144, 75-816 Koszalin, tel. 508 429 655
 7. WC Serwis Sp. z o.o. Sp. K. - ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, tel. 32 278 45 31
 8. PHU HAWA Anna Stranz - Słowienkowo 4, 76-038 Dobrzyca tel. 506 927 888, tel. 696 833 866
 9. Wywóz Nieczystości Płynnych Daniel Wyrostek - Dąbrowa 26a, 76-004 Sianów, tel. 662 246 783
 10. TOM-EKO Tomasz Kisielewski - Chłopska Kępa 74, 76-024 Świeszyno, tel. 662 447 372
 11. Arsann Sp. z o.o. – Będzińska 4A, 04-882 Warszawa, adres korespondencyjny:          ul. Wichrowe Wzgórza 10, Mielenko, 76-032 Mielno, tel. 786 925 490
 12. FRANKO-BUD Usługi budowlane i prace ziemne Konrad Krupa - Będzinko 32A, 76-037 Będzino, tel. 535 554 007
 13. F.H.U. ECO-EXPERT Paweł Hodczak - ul. Romualda Traugutta nr 33 lok. 8, 75-569 Koszalin, tel. 606 226 251
 14. SZACH-BUD Kamil Szachnowicz - ul. Św. Wojciecha 6/2, 75-666 Koszalin, tel. 606 375 612

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - wersja edytowalna.

Oświadczenie do wniosku.

Oświadczenie do wniosku - wersja edytowalna.


Wszyscy właściciele nieruchomości na terenie gminy Mielno, którzy posiadają na swoich posesjach zbiorniki bezodpływowe w których gromadzone są nieczystości ciekłe (ścieki), są obowiązani zawrzeć umowę z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie na ich opróżnianie. Straż Miejska w Mielnie będzie przeprowadzać kontrole nieruchomości na których znajdują się zbiorniki bezodpływowe gromadzące nieczystości ciekłe.

Podstawa prawna - art.  5 ust.1 pkt 2 i ar. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.).

Ankieta dla właścicieli nieruchomości.

 


ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zawierające:
    1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
    2) adres zakładu na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji (nr działki, obręb);
    3) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
    4) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
    5) wielkość i rodzaj emisji;
    6) opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
    7) informację czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Załączniki:

    * mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków;
    * projekt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków;
    * wyniki analiz ścieków surowych pobranych przed osadnikiem i po osadniku:
        - BZT 5,
        - zawiesina ogólna.

Druk zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków do pobrania w załączniku - tutaj.

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mielnie - pokój nr 1.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - pokój nr 10, tel. (094) 345 98 68.

Uwagi:

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości 5m3/d wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód. Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem. Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności lub zaprzestania działalności lub zmianie danych.

Opłaty:

- za przyjęcie zgłoszenia - 120 zł

Opłatę wnosi się na konto

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie Oddział w Będzinie nr 14 8581 1014 2005 2000 0253 0007


Podstawa prawna:

- art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 802);
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880);
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546) - część I, pkt 13 załącznika do ustawy.

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

obowiązkiem właścicieli nieruchomości.

Zobacz