Nieczystości ciekłe

REJESTR ZEZWOLEŃ NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY MIELNO

 

 

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Mielno

Podstawa prawna: art. 7 ust. 6b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) 

 


 

Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych określa:

Uchwała Rady Miejskiej Mielna z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

 


ZGŁOSZENIE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO (SZAMBA) DO EWIDENCJI GMINNEJ 

Burmistrz Mielna informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach istnieje ustawowy obowiązek prowadzenia przez gminy ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym, Burmistrz Mielna przypomina właścicielom nieruchomości położonych na terenie gminy Mielno, które nie są podłączone do instalacji sieci kanalizacyjnej o konieczności wypełnienia zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji. Zgłoszenie obejmuje podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji.

Ponadto wszyscy właściciele nieruchomości na terenie gminy Mielno, którzy posiadają na swoich posesjach zbiorniki bezodpływowe w których gromadzone są nieczystości ciekłe (ścieki), są obowiązani zawrzeć umowę z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie na ich opróżnianie.          Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy i dowodów opłaty za usługi na każde wezwanie organu kontrolującego. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba co reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Straż Miejska w Mielnie będzie przeprowadzać kontrole nieruchomości na których znajdują się zbiorniki bezodpływowe w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi.

Podstawa prawna - art.  5 ust.1 pkt 2 i ar. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.).

Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego/przydomowej oczyszczalni ścieków

 


ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zawierające:
    1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
    2) adres zakładu na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji (nr działki, obręb);
    3) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
    4) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
    5) wielkość i rodzaj emisji;
    6) opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
    7) informację czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Załączniki:

    * mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków;
    * projekt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków;
    * wyniki analiz ścieków surowych pobranych przed osadnikiem i po osadniku:
        - BZT 5,
        - zawiesina ogólna.

Druk zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków do pobrania w załączniku - tutaj.

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mielnie - pokój nr 1.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - pokój nr 10, tel. (094) 345 98 68.

Uwagi:

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości 5m3/d wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód. Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem. Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności lub zaprzestania działalności lub zmianie danych.

Opłaty:

- za przyjęcie zgłoszenia - 120 zł

Opłatę wnosi się na konto

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie Oddział w Będzinie nr 14 8581 1014 2005 2000 0253 0007


Podstawa prawna:

- art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 802);
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880);
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546) - część I, pkt 13 załącznika do ustawy.

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

obowiązkiem właścicieli nieruchomości.

Zobacz