Dotacje

Urząd Miejski w Mielnie prowadzi nabory wniosków osób zainteresowanych na dofinansowanie zadań z zakresu miedzy innymi  usuwania azbestu z terenu gminy Mielno. Aby skorzystać z dofinansowania przejdź do odpowiedniej zakładki.

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

obowiązkiem właścicieli nieruchomości.

Zobacz