Program Ochrony Środowiska

 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mielno na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2028, zwany dalej POŚ, jest jednym z podstawowych narzędzi jednostki samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia polityki ochrony środowiska.

Polityka ta powinna być spójna z głównymi założeniami programowymi na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

Głównym celem sporządzenia POŚ jest ocena stanu istniejącego środowiska oraz określenie głównych kierunków działań zmierzających do ograniczenia degradacji środowiska naturalnego, ochronę bioróżnorodności, ochrony walorów przyrodniczo-krajobrazowych, a także racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

Opracowanie POŚ przyczyni się do zrównoważonego rozwoju Gminy Mielno.

 

Cały tekst POŚ dla Gminy Mielno na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2028

 

 

 

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

obowiązkiem właścicieli nieruchomości.

Zobacz