Analiza stanu gospodarki odpadami

Informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (informacja wynikająca z przepisu art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r., poz. 399)).

2023 rok:

osiągnięty w 2023 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych wyniósł: 39,51%,

osiągnięty w 2023 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania wyniósł: 3,11%.

poziom składowania w 2023 r.: 16,07%

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2023 rok

2022 rok:

osiągnięty w 2022 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych wyniósł: 44,80%

osiągnięty w 2022 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania wyniósł 2,98%

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 rok

2021 rok:

osiągnięty w 2021 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych wyniósł: 39,30%,

osiągnięty w 2021 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania wyniósł: 1,82%.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok

2020 rok:

osiągnięty w 2020 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł: 162,94%,
osiągnięty w 2020 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł: 24,43%,
osiągnięty w 2020 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania wyniósł: 1,5 %.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 rok.

2019 rok:

osiągnięty w 2019 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł: 166,95%,
osiągnięty w 2019 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł: 48,80%,
osiągnięty w 2019 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania wyniósł: 7,89%.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 rok.

2018 rok:

osiągnięty w 2018 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł: 125,14%,
osiągnięty w 2018 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł: 51,39%,
osiągnięty w 2018 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania wyniósł: 0,42%.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 rok.

2017 rok:

osiągnięty w 2017 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł: 162,85%,
osiągnięty w 2017 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł: 81,06%,
osiągnięty w 2017 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania wyniósł: 0,26%.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 rok.

2016 rok:

osiągnięty w 2016 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł: 70,68%,
osiągnięty w 2016 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł: 89,89%,
osiągnięty w 2016 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania wyniósł: 0%.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 rok.

2015 rok:

osiągnięty w 2015 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł: 119,36%,
osiągnięty w 2015 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł: 63,30%,
osiągnięty w 2015 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania wyniósł: 82,30%.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok.

2014 rok:

osiągnięty w 2014 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł: 107,59%,
osiągnięty w 2014 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł: 94,97%,
osiągnięty w 2014 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania wyniósł: 0%.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok.

 

Poziomy osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

obowiązkiem właścicieli nieruchomości.

Zobacz