Odpady komunalne

Podczas październikowej sesji Rady Gminy została podjęta uchwała o objęciu nieruchomości niezamieszkałych, na których są świadczone usługi turystyczne metodą obliczania opłaty za odpady komunalne od ilości zużytej wody. Tym sposobem oprócz mieszkańców metodą „od wody” zostaną objęte ośrodki i domy wczasowe, hotele, motele, pensjonaty, domki, pokoje, kwatery pod wynajem, pola namiotowe i kampingowe oraz wszelkie nieruchomości, które świadczą usługi krótkotrwałego zakwaterowania. Stawki opłaty od 1 metra sześciennego wody będą takie same jak dla mieszkańców.

Od 1 stycznia ulega zmianie stawka opłaty za odpady zbierane w sposób nieselektywny. Mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości świadczących usługi hotelarskie zapłacą za odpady niesegregowane 6,60 zł za 1 metr sześcienny zużytej wody. Natomiast właściciele nieruchomości, którzy nadal będą zbierać odpady w sposób selektywny zapłacą bez zmian 3,30 zł za 1 metr sześcienny zużytej wody. Władze Gminy Mielno stawiają szczególny nacisk na ekologię w gminie. Podniesienie stawki opłaty za odpady niesegregowane ma na celu zachęcenie mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów.

Równocześnie stawki za odpady zbierane w sposób nieselektywny na nieruchomościach niezamieszkałych zostały podniesione do wysokości dwukrotnej stawki za odpady selektywne. Tym samym za pojemnik 120-litrowy odpadów zmieszanych trzeba będzie zapłacić 28 zł, 240-litrowy 56 zł, a 1100-litrowy 256 zł. Opłata za odpady selektywne pozostaje bez zmian, tj. 120 litrów – 14 zł, 240 litrów – 28 zł, 1100 litrów – 128 zł.

Od nowego roku będą obowiązywać również nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Każdy właściciel nieruchomości, która znajduje się na terenie gminy Mielno, jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji śmieciowej na 2017 rok. Nową deklaracje można znaleźć w aktualnym numerze Życia Gminy, na stronie internetowej www.ekomielno.pl oraz w Urzędzie Gminy. Nowa deklaracja „śmieciowa” zakłada obliczanie opłaty za odpady ze wskazań zużyć wody z poszczególnych miesięcy. Oznacza to, że właściciele nieruchomości, którzy przez cały rok zbierają odpady w sposób selektywny lub nieselektywny obliczają opłatę, tak jak robili to dotychczas, czyli zużycie wody za rok poprzedni mnożą przez stawkę i dzielą na 12 miesięcy. Natomiast właściciele nieruchomości, którzy przez część roku zbierają odpady w sposób selektywny, a przez część roku nieselektywny, będą sumować zużycia wody z poszczególnych miesięcy, w których segregują odpady, mnożyć przez stawkę dla odpadów segregowanych i dzielić to na liczbę miesięcy, kiedy segregują oraz dodatkowo będą sumować zużycie wody z miesięcy, kiedy nie segregują odpadów, będą mnożyć przez stawkę dla odpadów niesegregowanych i dzielić to przez liczbę miesięcy kiedy odpady zbierają w sposób nieselektywny.

Kolejną nowością będzie wydłużony czas zwiększonej częstotliwości odbioru odpadów. Aktualnie zwiększona częstotliwość jest w miesiącach lipcu i sierpniu. Od przyszłego roku zwiększona częstotliwość obejmie miesiące czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień.

Od 1 stycznia 2017 roku zostaną nasilone kontrole segregacji odpadów. W przypadku stwierdzenia braku segregacji odpadów pierwszy raz, mimo złożonej takiej deklaracji w urzędzie, właściciel nieruchomości zostanie pouczony o braku segregacji lub złej segregacji. Przy stwierdzeniu braku segregacji po raz drugi, odpady zostaną odebrane jako niesegregowane, a opłata w drodze decyzji administracyjnej zostanie zmieniona na wyższą. Takie działanie ma na celu wyeliminowanie nieuczciwych zachować właścicieli nieruchomości, którzy deklarując zbieranie odpadów w sposób selektywny tego obowiązku nie realizują, w stosunku do mieszkańców, którzy obowiązek segregacji spełniają bez zarzutów.

Od 1 stycznia 2017 roku właściciele nieruchomości, którzy prowadzą działalność gastronomiczną będą zobowiązani do zawierania indywidualnych umów na odbiór odpadów pokonsumpcyjnych tzw. „zlewek”. W uchwalonym nowym regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Mielno obowiązującym od nowego roku taki zapis został zawarty.

Od października do końca kwietnia na terenach publicznych gminy Mielno będą rozstawione pojemniki na popioły i żużle z domowych palenisk. Zachęcamy do korzystania z tych pojemników. W miarę potrzeb pojemniki będą systematycznie dostawiane w nowych miejscach.

Czyste powietrze

Spotkanie informacyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze” - 9.10.2018 r.

Zobacz